Ekspertudvalg foreslår begrænset støtte til rejsebranchen

Et hastenedsat ekspertudvalg, der skulle levere forslag til yderligere hjælp til den danske rejsebranche, afleverede i går sine anbefalinger til Erhvervsministeren. Udvalgets forslag indebærer kun begrænset økonomisk støtte til branchen, men til gengæld at der sættes ressourcer af til håndtering af en ”omfattende konkursbølge” blandt rejsebureauer.

Ekspertudvalget har haft mindre end to uger til at finde forslag til yderligere støtte til den trængte rejsebranche, der kæmper med massive likviditetsproblemer, og stadig er ramt af Udenrigsministeriets restriktive rejsevejledninger.

 

Udvalget har i sin rapport formuleret sin egen opgave således:

  • Begrænse risikoen for konkurser, der kan gå ud over forbrugervelfærden
  • Undgå at der bliver opbygget en uholdbar stor gæld for den fremtidige branche, der delvist skal tilbagebetales af forbrugerne gennem højere priser
  • Undgå at skabe barrierer for den nødvendige kapacitetstilpasning og omstilling i branchen.

 

Samlet foreslår udvalgets flertal fem konkrete initiativer, som vurderes at afhjælpe den aktuelle krise i rejsebranchen. Udvalgets medlemmer er dog ikke enige, og rejsebranchens repræsentant, Henrik Specht fra organisationen RiD, har derfor fået indføjet to såkaldte mindretalsudtalelser i rapporten.

 

Udvalgets anbefalinger til regeringen er:

 

Fortsat statsgaranti til dækning af faktiske omkostninger ved annullerede rejser som følge af Udenrigsministeriets rejsevejledning

Garantiordningen forlænges, så den også kan dække rejser frem til 31. august 2020, eller indtil der er trukket 1,5 mia. kr. på statsgarantien

Koblingen mellem den individuelle gældsoptagning og den kollektive tilbagebetaling fjernes. Det vil dermed være staten, der hæfter for konkursramte virksomheders træk på statsgarantien

Træk på garantien gøres betinget af kreditvurdering eller anden sikkerhedsstillelse, eksempelvis garanti for udbetaling til kunderne

Kreditvurdering bør kunne foretages hurtigt og på baggrund gennemsigtige og objektive kriterier.

 

Hurtig behandling af ansøgninger i Rejsegarantifonden

Med henblik på at give Rejsegarantifondens sekretariat bedre mulighed for at øge hastigheden i behandlingen af ansøgninger om støtte, tildeles Rejsegarantifonden midler til at varetage administrationen af ordningen.

 

Øge statstilskuddet til konkurssikringen i pakkerejsefonden

At et eventuelt ”overskud” fra statstilskuddet på 600 mio. – såfremt det er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler – overføres til konkurssikringen i pakkerejsefonden på lige fod med de 125 mio., som der allerede er truffet politisk beslutning om at overføre

Hvis det skulle vise sig, at en sådan overførsel ikke er forenelig med statsstøttereglerne, kan midlerne anvendes til en forbrugerrettet kompensationsordning, såfremt der opstår en situation, hvor Rejsegarantifonden ikke har de nødvendige midler til at dække forbrugerne fuldt ud.

 

Hjælpepakke for sæsonbetonede erhverv

At pakkerejsebranchen indgår i overvejelserne, når der tages politisk stilling til en eventuel hjælpepakke til sæsonbetonede erhverv.

Klare meldinger om rejserestriktioner

Udmeldinger om fremtidige lempelser af rejserestriktionerne bør ske så hurtigt som muligt, så danske forbrugere kan begynde at bestille rejser igen.

 

Mindretalsudtalelserne fra brancherepræsentanten Henrik Specht, handler dels om indførelsen af en særordning vedrørende lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, dels om tilførsel af flere penge til branchen som direkte statsstøtte. Mindretalsudtalelsen, der omhandler en særordning vedrørende lønkompensation, lyder således:

 

De ovenfor anførte forslag til afhjælpning af pakkerejsebranchens akutte likviditetsudfordring skønnes ikke tilstrækkelige. Som følge af, at et stort antal medarbejdere i perioden har været og fortsat er på arbejde for at besvare kundehenvendelser samt tilrettelægge udbetalingen af refusion til kunderne i forbindelse med de mange annullerede rejser, som har umuliggjort en optimal anvendelse af den nugældende lønkompensationsordning som andre de facto lukkede virksomheder, foreslår mindretallet følgende:

Der indføres en særordning for pakkerejsebranchen, hvorefter der kan ydes lønkompensation til  medarbejderne i perioden den 13. marts 2020 til den 31. august 2020 uanset, at disse måtte havde udført arbejde i den periode, pakkerejsebranchen har været tvangslukket.

 

Mindretalsudtalelsen, der handler om behovet for yderligere statsstøtte, lyder:

For bedst at sikre opfyldelsen af kommissoriets formål om bl.a. at udarbejde politiske initiativer, der på kort sigt kan bidrage til, at den danske pakkerejsebranche har de bedste forudsætninger for at komme igennem coronakrisen, foreslår mindretallet følgende:

For at sikre en samlet pakkerejsebranches overlevelse vil det være nødvendigt at få tilført yderligere midler end de allerede tilførte, samt at anvendelsesområdet for dækning af faktiske omkostninger udvides i forhold til det nuværende. Eks. til at omfatte lønkompensation jf. ovenfor.

 

Udover de fem konkrete forslag fremlægger ekspertudvalget desuden nogle ”mulige initiativer” for regeringen. De handler blandt andet om en forhøjet garantistillelse for særligt større rejsebureauer, for at gøre Rejsegarantifonden mere ”robust”, om en politisk vurdering af, om forbrugere altid vil skulle kompenseres fuldt ud i ”ekstraordinære situationer”, om indførelsen af en gebyrfinansieret ”katastrofefond” og om en ”administrativ praksis” der skal gøre det muligt for Rejsegarantifonden og myndighederne at håndtere en ”omfattende konkursbølge” blandt rejsebureauer i Danmark.

 

KOMMENTARER

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

0 KOMMENTARER ÖPPNA